Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Przasnyszu rozpatrywane są na podstawie:

 • Art. 41a - 41e ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 2015.133.j.t z zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 roku nr 524).
 • Zarządzenia nr 14/2012 Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 14 września 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Przasnyszu.


Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób:

 • Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Przasnyszu rozpatruje Prezes Sądu Rejonowego w Przasnyszu.
 • Skargi i wnioski sporządzone na piśmie, złożone osobiście do Sądu lub za pośrednictwem poczty, przyjmuje pracownik Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7.
 • Skargi i wnioski złożone w formie ustnej do protokołu przyjmuje pracownik Biura Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 • W protokole przyjęcia ustnej skargi lub wniosku zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę), adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół podpisywany jest przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
 • Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik Biura Obsługi Interesanta potwierdza ich przyjęcie. 
 • Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres:
  boi@przasnysz.sr.gov.pl,
  sekretariat@przasnysz.sr.gov.pl lub
  elzbieta.tadrzak@przasnysz.sr.gov.pl
 • Czynności biurowe zgodnie z § 9 ust. 2 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości prowadzi Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Przasnyszu.
 • Prezes Sądu Rejonowego w Przasnyszu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 11.00 – 13.00, pok. 248.

 

Załączniki do pobrania: