Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Pokój gościnny

Regulamin korzystania z pokoju gościnnego w Sądzie Rejonowym  w Przasnyszu

§ 1

Regulamin określa sposób użytkowania pokoju gościnnego oraz naliczania opłat za  korzystanie z pokoju gościnnego.

§ 2

Zgodę  na zakwaterowanie w pokoju gościnnym wyraża Dyrektor  Sądu.

§ 3

Z pokoju gościnnego mogą korzystać:
a) pracownicy resortu sprawiedliwości z tytułu podróży służbowej:
b) pracownicy resortu sprawiedliwości i członkowie ich rodzin z tytułu pobytu prywatnego;
c) inne osoby – za zgodą Dyrektora Sądu Rejonowego w Przasnyszu.


§ 4

Za korzystanie z pokoju gościnnego pobierana jest opłata;
Odpłatność za korzystanie z pokoju gościnnego ustala się w oparciu o wysokość obowiązującej stawki diety określonej przepisami  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r . (Dz. U. Nr 167, z dnia 05 lutego 2013r., w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży  służbowej).

§ 5

Osoby wymienione w § 3 punkt a -  uiszczają opłatę za korzystanie z pokoju gościnnego w wysokości 100% obowiązującej diety za każdy nocleg od osoby;
Osoby wymienione w §3 punkt b –  uiszczają opłatę w wysokości 150% obowiązującej diety za każdy nocleg od osoby;
Osoby wymienione w § 3 punkt c – uiszczają opłatę w wysokości 200% obowiązującej diety za każdy nocleg od osoby;
Dzieci w wieku  do 4 lat przebywają z rodzicami lub opiekunami nieodpłatnie, a powyżej tego wieku do lat 14 opłata za każdy nocleg wynosi 50% ustalonej stawki;
Sędziowie lub inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości oddelegowani do Sądu Rejonowego w Przasnyszu – nie uiszczają opłat.
Opłatę za pobyt w pokoju gościnnym należy uiścić w kasie Sądu;
Naliczanie odpłatności od 1 osoby dokonywane jest na podstawie wysokości diety obowiązującej w dniu zakwaterowania;

§ 6

Pokój gościnny zapewnia możliwość tymczasowego pobytu w siedzibie Sądu Rejonowego w Przasnyszu ( zwany dalej Sądem) w miarę  dysponowania   wolnymi miejscami i nie jest objęty wykazem  bazy wypoczynkowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wynajem pokoju odbywa się po uprzedniej jego rezerwacji, o czym decyduje kolejność zgłoszeń;
Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: agnieszka.majewska@przasnysz.sr.gov.pl
bądź też poprzez zgłoszenie fax-em na numer (29) 752 13 11, po uprzednim uzgodnieniu wolnych miejsc telefonicznie pod numerem (29) 752 13 11.
Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Przasnyszu;
W pokojach gościnnych w Sądzie doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00 i trwa do  godz. 12,00 dnia następnego. Opłata za pobyt krótszy niż jedna doba naliczana jest za całą dobę.

§ 7

Zakwaterowanie w pokoju gościnnym następuje na podstawie skierowania, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, wystawionego przez pracownika Oddziału Administracyjnego;
Osoba kwaterowana zobowiązana jest do:
Przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem na prośbę osoby upoważnionej do wydania kluczy,
Zapoznania się z niniejszym Regulaminem  i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpis.

§ 8

W przypadku przybycia do pokoju gościnnego po godzinach pracy Sądu wydanie kluczy, załatwienie procedury i uiszczenie opłaty może nastąpić w innym trybie , uzgodnionym z upoważnionym pracownikiem Oddziału Administracyjnego.

§ 9

Za korzystanie z pokoju gościnnego na prośbę osoby zainteresowanej Sąd może wystawić rachunek.

§10

Za wszelkie szkody i braki powstałe z winny osoby zakwaterowanej w pokojach gościnnych lub z winy osób jej towarzyszących, odpowiada osoba zakwaterowana w pokoju gościnnym Sądu. Ponosi ona również odpowiedzialność materialną za powstałe szkody;
Osoba kwaterowana w pokoju gościnnym Sądu zobowiązana jest do zgłoszenia w dniu zakwaterowania upoważnionemu pracownikowi Oddziału   Administracyjnego, stwierdzonych uszkodzeń i braków w wyposażeniu pokoju gościnnego pod sankcją odpowiedzialności, o której mowa w pkt 1;
Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów  przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku , właściwego użytkowania  urządzeń sanitarnych  i kanalizacyjnych  oraz do  powiadomienia upoważnionego pracownika Oddziału Administracyjnego o wszelkich awariach w użytkowanym pokoju pod sankcją odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego zobowiązania;
W pokoju gościnnym Sądu Rejonowego w Przasnyszu obowiązuje cisza nocna w godzinach między 22.00- 6.00 dnia następnego;
Zabronione jest przebywanie osób nie zakwaterowanych w pokoju gościnnym po godz. 22.00;
Zabrania się pobytu zwierząt w pokoju gościnnym;
Osoba korzystająca z pokoju gościnnego nie może przyjmować na nocleg osób trzecich.

§ 11

Do kontaktów w sprawie pokoju gościnnego upoważniony jest inspektor zatrudniony w Oddziale Administracyjnym, dostępny pod numerem tel. (29) 752 13 11.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.