Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po Włodzimierzu Godlewskim

O G Ł O S Z E N I E

         W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 6 maja 2019 roku w sprawie INs 114/19 wydano postanowienie o złożeniu wykazu inwentarza po Włodzimierzu Godlewskim, zmarłym w dniu 22 marca 2016 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Nadrzecznej 11, 06-212 Krasnosielc, numer PESEL 59052706782, objętym wykazem inwentarza z dnia 13 marca 2019 r. sporządzonym na urzędowym formularzu przez Danutę Zofię Mróz, zawierające pouczenie, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Załączniki do pobrania: