Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Zalewskim

Karty podstawowe

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu I Wydział Cywilny w dniu 2 października 2018 roku w sprawie I Ns 395/18 wydano zarządzenie w przedmiocie ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza  po Piotrze Zalewskim, synu Tadeusza i Heleny, zmarłym w dniu 28 marca 2018 r. w Przasnyszu, ostatnio stale zamieszkałym w Przasnyszu przy ul. Polnej, numer PESEL 74061112817, objętym aktem notarialnym o Nr Rep. 5635/2018, sporządzonym w dniu 6 września 2018 r. przed notariusz Arletą Kołodziejską w Przasnyszu, zawierające pouczenie, że:

a.         ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

b.         osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Załączniki do pobrania: