Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po Kazimierzu Maksymilianie Formela

Karty podstawowe

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu I Wydział Cywilny w dniu 21 grudnia 2018 roku w sprawie I Ns 542/18 wydano postanowienie w przedmiocie ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym w dniu 28 listopada 2018 r. Kazimierzu Maksymilianie Formela, synu Władysława i Anny, numer PESEL 72052111834, prowadzącym przedsiębiorstwo pod firmą FORMELA KAZIMIERZ MAKSYMILIAN „DOM CHLEBA PIEKARNIA”, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którego miejscem wykonywania jest miejscowość Leszno, objętym aktem notarialnym o Nr Rep. 5208/2018, sporządzonym w dniu 12 grudnia 2018 r. przed notariusz Anetą Budną w Makowie Mazowieckim, zawierające pouczenie, że:

a.         ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

b.         osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Załączniki do pobrania: