Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po Janie Rzewnickim

O  G   Ł  O  S  Z  E  N   I  E

„30 września 2019 roku został złożony w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Wydział I Cywilny wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pozostałego po Janie Rzewnickim nr PESEL 33061408214, zmarłym 2 lutego 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Chrzczonach 46, w gminie Rzewnie,  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Jan Rzewnicki – handel artykułami do produkcji rolnej i gospodarstwa domowego”. Wykaz inwentarza został zarejestrowany w sprawie o sygnaturze akt I Ns 433/19.

            Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

            Spadkobiercy Jana Rzewnickiego, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko wyżej wymienionemu spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Załączniki do pobrania: