Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po Bogdanie Kozłowskim

O G Ł O S Z E N I E

            W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 18 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 352/19 wydano postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia o złożeniu w tutejszym Sądzie przez Patryka Kozłowskiego, Beatę Kozłowską i Anetę Sojak wykazu inwentarza po Bogdanie Kozłowskim, synu Stanisława i Stanisławy (PESEL: 62112011431), zmarłym w dniu 5 sierpnia 2019r., ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Lipa 136a, gm. Jednorożec,

i poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: