Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po Adamie Olewnik

Karty podstawowe

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu I Wydział Cywilny w dniu 2 października 2018 roku w sprawie I Ns 415/18 wydano zarządzenie w przedmiocie ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza po Adamie Olewnik, zmarłym w dniu 13 lutego 2016 r., ostatnio stale zamieszkałym w Płoniawy Bramura 23, 06-210 Płoniawy Bramura, numer PESEL 78122215899, objętym wykazem inwentarza z dnia 25 września 2018 r. sporządzonym na urzędowym formularzu przez Jolantę Olewnik, zawierające pouczenie, że:

a.         ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

b.         osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Załączniki do pobrania: