Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o złożeniu uzupełniającego wykazu inwentarza majątku spadkowego po Dariuszu Jędrzejczyku

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 29 listopada 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 258/17 wydano postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia o złożeniu w dniu 21 listopada 2019 roku przez Renatę Jędrzejczyk przed Notariuszem Piotrem Hołownią w Kancelarii Notarialnej w Mławie, uzupełniającego wykazu inwentarza, zarejestrowanego pod nr Rep. A nr 4906/2019, po Dariuszu Jędrzejczyku, synu Tadeusza i Krystyny Marianny (PESEL 67030711535), zmarłym w dniu 27 listopada 2016r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Krzynowłoga Mała, gmina Krzynowłoga Mała, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

i poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: