Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Wiesławie Stanisławie Kalwarze

Karty podstawowe

O G Ł O S Z E N I E

            W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 8 sierpnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 255/17 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Wiesławie Stanisławie Kalwarze, synu Feliksa i Sabiny, zmarłym w dniu 29 lutego 2016 roku w miejscowości Dyszobaba, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Dyszobaba 120, gmina Różan, numer PESEL 65060414598,

i poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: