Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Wiesławie Andrzeju Dybkowskim

O G Ł O S Z E N I E

„16 stycznia 2020  roku został złożony w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Wydział I Cywilny wykaz inwentarza pozostałego w spadku po Wiesławie Andrzeju Dybkowskim nr PESEL 46112600392, zmarłym 7 sierpnia 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Różan, ul. Marzanny 16. Wykaz inwentarza został zarejestrowany w sprawie o sygnaturze akt I N 25/20.

            Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

            Spadkobiercy Wiesława Andrzeja Dybkowskiego, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy albo  wykonawcy testamentu, tymczasowi przedstawiciele lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko wyżej wymienionemu spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Załączniki do pobrania: