Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Wandzie Śmigielskiej

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu I Wydział Cywilny w dniu 29 listopada 2018 roku w sprawie I Ns 418/18 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Wandzie Śmigielskiej, córce Leokadii i Stanisława, zmarłej w dniu 17 stycznia 2016 r. w Przasnyszu, ostatnio stale zamieszkałej w Chojnowie, numer PESEL 28042306928, zawierające pouczenie, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: