Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Waldemarze Sitkiewiczu

O G Ł O S Z E N I E

         W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 17 czerwca 2019 roku w sprawie INs 179/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Waldemarze Sitkiewiczu, synu Ryszarda Wojciecha i Teresy, zmarłym w dniu 21 listopada 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym w Chełchach Kmiecych 33, 06-425 Karniewo, numer PESEL 63121005271

i  poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: