Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Tadeuszu Marianie Milewskim

Karty podstawowe

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu I Wydział Cywilny w dniu 16 listopada 2018 roku w sprawie I Ns 372/18 wydano postanowienie w przedmiocie sporządzenia  spisu inwentarza majątku spadkowego po Tadeuszu Marianie Milewskim, synu Józefy i Aleksego, zmarłym w dniu 22 sierpnia 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym w Borkowo-Falenta, gmina Czernice Borowe, numer PESEL 49082706154, zawierające pouczenie, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: