Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Stanisławie Krzykowskim

O G Ł O S Z E N I E

         W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 18 kwietnia 2019 roku w sprawie INs 83/19 o wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Stanisławie Krzykowskim, synu Henryka i Zofii, zmarłym w dniu 9 grudnia 2018 r. w Chorzelach, ostatnio stale zamieszkałym w Chorzelach, numer PESEL 79031315014

i  poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: