Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Kazimierzu Henryku Baranowskim

O G Ł O S Z E N I E

         W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 19 czerwca 2019 roku w sprawie INs 227/19 wydano zarządzenie o ogłoszeniu o złożeniu wykazu inwentarza po Kazimierzu Henryku Baranowskim, zmarłym w dniu 9 sierpnia 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Mickiewicza 33/6, Maków Mazowiecki, numer PESEL 50090815374, objętym wykazem inwentarza z dnia 12 czerwca 2019 r. sporządzonym na urzędowym formularzu przez Jakuba Baranowskiego i poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Załączniki do pobrania: