Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Jerzym Chełstowskim

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 20 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt INs 410/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Jerzym Chełstowskim, synu Wacława i Reginy, zmarłym w dniu 25 maja 2013 r. w Sieluniu, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Sieluń, gmina Młynarze, numer PESEL 51040212494, zawierające pouczenie, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: