Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Macieju Wyszkowskim

O G Ł O S Z E N I E

         W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 18 kwietnia 2019 roku w sprawie INs 153/19 wydano zarządzenie o złożeniu wykazu inwentarza po Januszu Macieju Wyszkowskim, synu Jana i Ireny, zmarłym w dniu 18 stycznia 2019 r. w Przasnyszu, ostatnio stale zamieszkałym w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 15, numer PESEL 43040603310, objętym aktem notarialnym o Nr Rep. 2332/2019, sporządzonym w dniu 6 kwietnia 2019 r. przed notariusz Arletą Kołodziejską w Przasnyszu, zawierające pouczenie, że:

a.         ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

b.         osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Załączniki do pobrania: