Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Andrzeju Olechnowicz

Karty podstawowe

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu I Wydział Cywilny w dniu 25 września 2018 roku w sprawie I Ns 344/18 wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Andrzeju Olechnowicz, synu Heleny i Mariana, zmarłym w dniu 7 kwietnia 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym w Bartnikach, gmina Przasnysz, numer PESEL 58040607691, zawierające pouczenie, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: