Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Ewa Iwińska
dyżur: poniedziałek, środa 
pokój 68
tel. (29) 752 13 21
e-mail: ewa.iwinska@przasnysz.sr.gov.pl

Ewa Leszczyńska
dyżur: wtorek, czwartek
godz. 7.30 - 15.30 
pokój 65
tel. (29) 752 13 17
e-mail: ewa.leszczynska@przasnysz.sr.gov.pl

Joanna Maluchnik
dyżur: poniedziałek, czwartek
pokój 70
tel. (29) 752 13 23, 516 859 436
e-mail: joanna.maluchnik@przasnysz.sr.gov.pl

Dorota Balcerzak-Dąbkowska
dyżur: wtorek, piątek
pokój 72
tel. (29) 752 13 34, 516 858 907
e-mail: dorota.balcerzak-dabkowska@przasnysz.sr.gov.pl

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.