Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Druki Biura Obsługi Interesanta

Karty podstawowe

Formularze dotyczące postępowań komorniczych

Skarga na czynności komornika
Wniosek o wszczęcie egzekucji

I Wydział Cywilny

Apelacja
Dołączenie dokumentów do akt sprawy
Odpowiedź na pozew
Odpowiedź na wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych
Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania - zwolnienie od kosztów
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu
Pismo zawierające wnioski dowodowe
Pozew
Sprzeciw od wyroku zaocznego
Ustanowienie adwokata
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu
Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku lub postanowieniu sądu
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy
Wniosek o wydanie orzeczenia z klauzulą wykonalności
Wniosek o wydanie, przesłanie odpisu postanowienia, wyroku ze stwierdzeniem prawomocności
Wniosek o zezwolenie na wykonanie fotokopii dokumentów z akt sprawy
Wniosek o zezwolenie na użycie samochodu przez biegłego
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Wykaz inwentarza

II Wydział Karny

Apelacja
Wniosek o uzasadnienie wyroku
Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy
Wniosek o wydanie odpisu prawomocnego wyroku
Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
Wniosek o zezwolenie na wykonanie fotokopii dokumentów z akt sprawy
Wniosek o zezwolenie na użycie samochodu przez biegłego
Wniosek o zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym
Wniosek o zwrot utraconego zarobku dziennego
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu
Wniosek o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności
Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia, ograniczenia wolności
Wniosek o rozłożenie na raty grzywny, kosztów sądowych
Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
Wniosek o wydanie odpisu wyroku, postanowienia
Wniosek o zatarcie skazania

III Wydział Rodzinny

Dołączenie dokumentów do akt sprawy
Odpowiedź na wezwanie sądu
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - zwolnienie od kosztów
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora
Pozew o alimenty
Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł
Pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Pozew o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów
Wniosek o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku lub postanowieniu sądu
Wniosek o umieszczenie osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym
Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy
Wniosek o wydanie kserokopii protokołu z rozprawy
Wniosek o wydanie odpisu wyroku, postanowienia
Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
Wniosek o zezwolenie na wykonanie fotokopii dokumentów z akt sprawy
Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego
Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu dla małoletniego
Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych