Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Prezesa Sądu w sprawie utworzenia Czytelni Akt

Zarządzenie nr 17/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie utworzenia i ustalenia zasad korzystania z Czytelni akt

Na podstawie § 544 a ust.1 i 2 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz.Urz.MS.2003.5.22/, ze zmianami oraz § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych  Dz.U.2015.925, zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2016 roku tworzę w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Czytelnię akt i stanowiska do obsługi interesantów mających prawo do zapoznania się z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego, która jest integralną częścią Biura Obsługi Interesantów.

§ 2

Organizację i sposób działania Czytelni określa Regulamin korzystania z czytelni akt, stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Polecam prowadzenie w systemie SAWA w wydziałach Sądu Rejonowego w Przasnyszu za wyjątkiem Wydziału Ksiąg Wieczystych „Kontrolki udostępnionych akt” oraz „Kontrolki akt udostępnionych w czytelni” prowadzonej przez Biuro - stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuję, kierowników sekretariatów do ścisłego współdziałania z pracownikami Biura Obsługi Interesantów, w tym też do terminowego odnotowywania czynności podejmowanych w poszczególnych sprawach związanych z udostępnianiem akt w systemie SAWA.

§ 5

Nadzór bieżący nad wykonywaniem zadań Biura  Obsługi Interesantów sprawuje Dyrektor Sądu.

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 6/2015   Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem1 stycznia 2016 roku

  PREZES
Sądu Rejonowego w Przasnyszu
Jarosław  Bartkowiak

Do wiadomości:

1. Sędziowie;
2. Kierownicy sekretariatów wydziałów;
3. Pracownicy Biura.

Załączniki:

Zarządzenie Prezesa nr 17/2015
Regulamin Czytelni Akt