Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Prezesa Sądu w sprawie utworzenia BOI

Zarządzenie nr 16/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015 roku

Na podstawie §544a ust. 1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz.U.Ms.2003.5.22/ ze zmianami oraz § 28 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych / Dz.U.2015.925 / zarządzam co następuje.

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2016 roku tworzę w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Biuro Obsługi Interesantów, zwane dalej Biurem do obsługi interesantów Wydziału Cywilnego, Wydziału Karnego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Sekcji Wykonawczej.

§ 2

Biuro Obsługi Interesantów wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Przasnyszu.

§ 3

Organizację i sposób działania Biura określa jego regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór bieżący nad wykonywaniem zadań Biura Obsługi Interesantów sprawuje Kierownik Biura.

§ 5

Kierownicy komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Przasnyszu zobowiązani są do współdziałania z pracownikami Biura oraz udzielania im  informacji niezbędnych dla sprawnego i kompetentnego prowadzenia obsługi interesantów.

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie  internetowej Sądu.

§7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 8

Traci moc zarządzenie  nr 2/2011 Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 17 stycznia 2011 roku.

  PREZES
Sądu Rejonowego w Przasnyszu
Jarosław Bartkowiak


Załączniki:
Zarządzenie Prezesa nr 16/2015