Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID–19 (koronawirusa).

Na podstawie art. 22., art. 31a i art. 54. § 2. ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 365 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego w celu wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu, jak też w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu Rejonowego w Przasnyszu, zarządzamy do odwołania,
co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie niniejsze nie ogranicza uprawnień pracowników Sądu Rejonowego w Przasnyszu (zwanego dalej: „Sądem”), przewodniczących wydziałów Sądu jak również  sędziów do wydawania zarządzeń porządkowych nie pozostających w kolizji z ustaleniami niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządza się wstrzymanie:
 1) wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń, z wyjątkiem posiedzeń niejawnych, na miesiąc kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi;
 2) przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.
3. Zarządza się ograniczenie obecności osób fizycznych i przedstawicieli osób prawnych (zwanych dalej: „Osobami”) za wyjątkiem Osób, o których mowa w § 3. ust. 2. pkt 3 lit. a. i § 3. ust. 2. pkt 5 poniżej w budynkach Sądu, jedynie do Osób wezwanych i:
 1) posiadających pisemne wezwania;
 2) będących uczestnikami nieodwołanych postępowań sądowych.
4. Przez budynek Sądu należy rozumieć:
 1) budynek Sądu zlokalizowany w  Przasnyszu przy ul. Świerkowej 7.
5. Wyklucza się obecność Osób na terenie zamkniętym nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu Sądu położonej w Przasnyszu przy ul. Świerkowej 7.
6. Mając na uwadze ustalenia ust., 3., 4. i 5. powyżej wstrzymuje się w szczególności:
 1) przyjęcia interesantów przez:
  a) Prezesa i Wiceprezesa;
  b) przewodniczących i kierowników wydziałów Sądu;
 2) wizyty młodzieży szkolnej o charakterze edukacyjnym;
 3) wszelkie narady, konferencję, szkolenia i spotkania poza wykonaniem niezbędnych czynności dla przeprowadzenia postępowań sądowych, o których mowa w ust. 2. powyżej;
 4) wszelkie odwiedziny pracowników, w tym sędziów Sądu;
 5) wszelką dostawę napojów i produktów żywnościowych przez firmy cateringowe
to jest firmy świadczące usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw.
7. Zakup i dostawa towarów, produktów i usług do budynków Sądu, niezbędnych do bieżącej pracy Sądu odbywają się w ścisłym uzgodnieniu i za zgodą Dyrektora Sądu lub osoby przez Dyrektora Sądu upoważnionej.

§ 2.

1. Wprowadza się dla Osób wchodzących do budynku Sądu (z zastrzeżeniem ustaleń § 1. ust. 3. powyżej) obowiązkowe i bezwzględne poddanie się i przestrzeganie poleceń Pracowników ochrony i/lub osoby przez Dyrektora Sądu upoważnionej, a w szczególności:
 1) poddanie się kontroli pomiaru temperatury;
 2) przeprowadzenie dezynfekcji rąk.
2. Powyższych czynności dokonuje się:
 1) w pomieszczeniach zlokalizowanych bezpośrednio przy wejściu głównym
do budynku Sądu;
 2) przy zachowaniu podstawowej zasady, że w omawianych pomieszczeniach przy wykonywaniu czynności i/lub wydawaniu poleceń może przebywać tylko 1 (jedna) Osoba. Pozostałe Osoby mają obowiązek przebywania na zewnątrz budynków poza drzwiami wejścia głównego, zachowując między sobą bezpieczną odległość: 1,0 ÷ 1,5 metra. Po skończeniu czynności, o których mowa powyżej Osoba przechodząc dalej będzie podlegała czynnościom wynikającym z bezpieczeństwa w budynkach Sądów to jest w szczególności kontroli (toreb, bagaży) pod kątem wnoszenia narzędzi niebezpiecznych. Po zakończeniu całej procedury prewencyjnej i kontrolnej
i przejściu/wejściu do budynku Sądu następna oczekująca Osoba będzie zapraszana
do pomieszczenia, o którym mowa w pkt. 1) powyżej celem przeprowadzenia
i poddania się czynnościom, o który mowa powyżej.
3. Pracownicy ochrony odmówią wstępu do budynku Sądu Osobom:
 1) nie posiadającym pisemnego wezwania, o którym mowa w § 1. ust. 3. powyżej;
 2) nie posiadającym dokumentu tożsamości potwierdzającego dane z wezwania;
 3) będących na liście odwołanych postępowań sądowych;
 4) uchylającym się poddania czynnościom, o których mowa w ust. 1. i ust. 2. powyżej;
 5) u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38oC z jednoczesnym poinformowaniem tej Osoby o konieczności zgłoszenia się do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.
4. Wyjątek od powyższego stanowią jedynie pracownicy prokuratury i ławnicy, którzy po każdorazowym okazaniu legitymacji służbowej i ustaleniu przez Pracowników ochrony , faktycznego i uzasadnionego powodu i celu wejścia do budynków Sądu podlegają czynnościom i poleceniom, o których mowa w:
 1) ust. 1. pkt. 1) i 2) powyżej;
 2) ust. 2. pkt. 1) i 2) powyżej jedynie w części dotyczącej zasad ilości przebywania Osób w pomieszczeniu, zachowania bezpiecznej odległości i zasad zapraszania Osób do pomieszczenia;
 3) ust. 3. pkt. 4) i 5) powyżej.

§ 3.

1. Kierowanie wszelkiej korespondencji, w tym pism, wniosków, skarg do Sądu poleca się drogą pisemną „papierową” za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną: e–mail, ePUAP, e–płatności.
2. Wprowadza się ograniczenie funkcjonowania:
 1) Biura Obsługi Interesantów Sądu (BOI) z zachowaniem jedynie telefonicznej
i mailowej formy kontaktu.
 2) Biura Podawczego Sądu (BP) do przyjmowania korespondencji „papierowej” lub paczek w pomieszczeniu zlokalizowanym bezpośrednio przy wejściu głównym
do budynku Sądu
 3) Przyjmowanie korespondencji i paczek polegać będzie na:
  a) z chwilą dostarczenia korespondencji i/lub paczki przez przedstawiciela operatora pocztowego lub pracownika instytucji wskazanej w § 3 ust.2 pkt.5) i przy zachowaniu zasady przebywania w pomieszczeniu jednej osoby – Pracownik ochrony informuje o tym pracownika BP;
  b) pracownik BP przy zachowaniu osobistych środków ostrożności (maseczka, rękawice ochronne) podchodzi do pomieszczenia i udziela przedstawicielowi operatora pocztowego/pracownikowi instytucji pisemnego, własnoręcznego potwierdzenia wpływu korespondencji i/lub paczki;
  c) przedstawiciel operatora pocztowego/pracownik instytucji opuszcza pomieszczenie wychodząc na zewnątrz budynku;
  d) pracownik ochrony korespondencję i/lub paczkę deponuje/umieszcza w wyznaczonym miejscu pomieszczenia znajdującego się w budynku z informacją: datą, godziną, w której nastąpiło zdeponowanie/umieszczenie korespondencji i/lub paczki, z zastrzeżeniem że okres w jakim korespondencja i/lub paczka będzie zdeponowana/umieszczona w pomieszczeniu będzie wynosił 24 godziny.
  e) po upływie 24 godzin zdeponowania/umieszczenia Pracownik ochrony informuje o przesyłce pracownika BP;
  f) pracownik BP po otarciu pomieszczenia i przy pomocy Pracownika ochrony przetransportowuje korespondencję i/lub paczkę do pomieszczenia BP, gdzie pracownik BP dokonuje jej segregacji i nadania dalszego jej biegu.
 4) Przy wykonaniu czynności powyższych obowiązuje zasada ilości przebywania osób w pomieszczeniu, zasada zachowania bezpiecznej odległości, o których mowa w § 2. ust. 2. pkt. 2) powyżej.
 5) Przy dostarczeniu akt spraw/pism przez: pracownika prokuratury, policji, ZUS, Urzędu Skarbowego lub innych pracowników sądów obowiązują zasady przyjmowania tych akt/pism na zasadach przyjmowania korespondencji „papierowej” lub paczek określonych powyżej (§ 2 ust.2 pkt.3).
3. Ogranicza się udostępnianie akt do wglądu w czytelni akt.
Jeżeli zainteresowany rzetelnie wykaże, iż pilna potrzeba przeglądania akt wynika z:
 1) konieczności zajęcia stanowiska w sprawie w terminie zakreślonym przez Sąd;
 2) biegu terminu do wniesienia środka odwoławczego
lub
 3) zbliżającego się terminu rozprawy w ciągu najbliższych dwóch tygodni
wówczas po uzgodnieniu terminu przeglądu akt z pracownikiem BOI akta zostaną udostępnione do wglądu. Przy wejściu do budynku obowiązują zasady określone powyżej.

§ 4.

Zobowiązuje się pracownika Oddziału Administracyjnego do:
1) przekazania treści niniejszego Zarządzenia do wiadomości pracowników w tym sędziów Sądu w sposób przyjęty i obowiązujący w Sądzie.
2) zamieszczenia Zarządzenia na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń
w budynkach Sądu.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 roku.
2. W zakresie uregulowany w zarządzeniu tracą moc Zarządzenia Nr 6/2020 i Nr 8/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu odpowiednio z dnia 12 i 13 marca 2020r .

ZARZĄDZENIE nr 2/2020