Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązków i uprawnień związanych z obsługą interesantów w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID–19 (koronawirusa)

Na podstawie art. 22, art. 31a i art. 54. § 2. ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 365 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374) z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego w celu wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku  Sądu Rejonowego w Przasnyszu, jak też w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu  Rejonowego w Przasnyszu zarządzamy do odwołania,
co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się dla wszystkich pracowników, w tym sędziów (zwanych dalej: „Pracownikami Sądu”) wchodzących do budynku Sądu przy ul. Świerkowej 7
obowiązek bezwzględnego przestrzegania poleceń Pracowników ochrony, a w szczególności:
 1) poddanie się kontroli pomiaru temperatury;
 2) przeprowadzenie dezynfekcji rąk.
2. Powyższych czynności dokonuje się:
 1) w pomieszczeniach zlokalizowanych bezpośrednio przy wejściu głównym
do budynku Sądu na wyznaczonej i oznaczonej powierzchni ,
 2) przy zachowaniu podstawowej zasady, że w omawianych pomieszczeniach przy wykonywaniu czynności i/lub wydawaniu poleceń może przebywać tylko 1 (jeden) Pracownik Sądu. Pozostali Pracownicy Sądu mają obowiązek przebywania
na zewnątrz budynków poza drzwiami wejścia głównego, zachowując między sobą bezpieczną odległość: 1,0 ÷ 1,5 metra. Po skończeniu czynności – całej procedury prewencyjnej i kontrolnej i przejściu/wejściu do budynku Sądu następny oczekujący Pracownik Sądu będzie zapraszany do pomieszczenia, o których mowa w pkt 1) powyżej celem przeprowadzenia i poddania się czynnościom, o który mowa powyżej.
3. Pracownicy ochrony odmówią wstępu do budynku Sądu Pracownikom Sądu:
 1) uchylającym się poddaniu czynnościom, o których mowa w ust. 1. i ust. 2. powyżej;
 2) u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38oC z jednoczesnym poinformowaniem Pracownika Sądu o konieczności zgłoszenia się do powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.
4. Wprowadza się dla Pracowników Sądu obowiązek korzystania jedynie z wejścia głównego do Sądu. Pozostałe wejścia, za wyjątkiem prowadzącego do części zajmowanej przez Prokuraturę Rejonową w Przasnyszu, będą zamknięte.
5. Zasada zachowania bezpiecznej odległości, o której mowa ust. 2. pkt. 2) obowiązuje na terenie całego budynku Sądu.
6. Ogranicza się do niezbędnego minimum przemieszczanie się Pracowników Sądu po jego terenie.

§ 2.

Wprowadza się zasadę telefonicznego informowania odpowiednio Prezesa lub Dyrektora Sądu
o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 3.

1. Pracowników Biura Podawczego Sądu (BP) oraz Biura Obsługi Interesantów Sądu (BOI), wyposaża się w dozownik i płyn do dezynfekcji rąk, a w miarę dostępności na rynku również w rękawice i maski ochronne.
2. Sekretariaty: Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu, wydziałów Sądu a także kuratorów ZKSS wyposaża się w dozowniki i płyn do dezynfekcji rąk.
3. Wprowadza się każdego dnia roboczego w godzinach od 1800 do 2000 obowiązek dezynfekcji części ogólnodostępnych budynku Sądu przez pracownika firmy sprzątającej budynek Sądu - PROGRES Aneta Bartkowska  z siedzibą  Jawory Stare 11, 07-440 Goworowo; wobec czego począwszy od godziny 1800 w budynku Sądu nie mogą przebywać inne osoby poza: pracownikiem firmy wykonującym dezynfekcję, Pracownikiem ochrony, Pracownikami Sądu wykonującymi czynności służbowe o charakterze pilnym oraz osobami biorącymi udział w tych czynnościach.

§ 4.

Poddaje się pod rozwagę i zastosowanie przez Pracowników Sądu:
 1) korzystających z urlopów - zasadności wyjazdów w miejsca o podwyższonym stopniu ryzyka zakażaniem;
 2) unikanie zbiorowisk ludzkich;
 3) unikanie kontaktu z osobą chorą;
 4) przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej, w tym w szczególności częstego mycia rąk;
 5) rygorystyczne przestrzeganie zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne.

§ 5.

1. Zobowiązuje się Pracowników Sądu do bieżącego zapoznawania się ze wszystkimi komunikatami i wytycznymi rozsyłanymi drogą elektroniczną i bezwzględnego stosowania się do wydawanych poleceń.
2. O wszelkich nietypowych sytuacjach Pracownicy Sądu winni natychmiast informować odpowiednio Prezesa Sądu lub Dyrektora Sądu.
3. Wprowadza się obowiązek codziennego informowania przez kierowników wydziałów Sądu:
 1) Pracowników ochrony do godziny 830, przekazując telefonicznie informację 29 756 32 80
 2) Dyrektora Sądu do godziny 830 mailowo na adres:
malgorzata.bednarska@ostroleka.so.gov.pl.
o odwołaniu wokand oraz liczbie odwołanych spraw.

§ 6.


Zobowiązuje się pracownika Oddziału Administracyjnego do:
 1) przekazania treści niniejszego Zarządzenia do wiadomości Pracowników Sądu
w sposób przyjęty i obowiązujący w Sądzie.
 2) zamieszczenia Zarządzenia na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku Sądu.

§ 7.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2020 roku.
2. W zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu traci moc zarządzenie nr 6/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 12 marca 2020 r. dot. zapewnienia bezpieczeństwa w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu.

ZARZĄDZENIE nr 3/2020