Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Prezesa Sądu dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w budynku Sądu

ZARZĄDZENIE NR 6/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu
z dnia 12 marca 2020 roku

dot. zapewnienia bezpieczeństwa w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu

1. Na podstawie art. 54 §1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie całego kraju wirusa SARS – CoV-2 zarządzam, co następuje:

a) zezwolić na obecność w Sądzie, poza pracownikami i osobami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, wyłącznie osobom wezwanym lub zawiadomionym na posiedzenia; inne osoby informować o możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego bądź przesyłania korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego,

b) ograniczyć funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów oraz Biura Podawczego Ksiąg Wieczystych tylko do spraw niecierpiących zwłoki,

c) dostosować funkcjonowanie centrali telefonicznej w ten sposób, by połączenia możliwe były także bezpośrednio  z poszczególnymi wydziałami sądu,

d) wyposażyć pracowników Biura Obsługi Interesantów oraz Biura Podawczego Ksiąg Wieczystych, jak również innych pracowników, mających największą styczność z osobami przybywającymi do Sądu, w niezbędne środki ochrony osobistej (rękawiczki, maski, środki dezynfekcyjne),

e) dokonywać dezynfekcji sal rozpraw po zakończeniu dnia pracy oraz na bieżąco dezynfekcji elementów wyposażenia obiektu  (drzwi, klamki, windy),

f) zobowiązać pracowników ochrony do dokonywania pomiaru temperatury ciała osób udających się do Sądu, przed ich wejściem do budynku sądowego, jak również dezynfekcji dostępnymi środkami,

g) odmawiać wejścia do Sądu osobom, co do których istnieje podejrzenie choroby zakaźnej- osób wskazujących na infekcję,

h) zobowiązać pracowników do informowania Prezesa Sądu lub Dyrektora Sądu o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożeń określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego,

2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania.

3. Dokonać ogłoszenia zarządzenia na stronie internetowej Sądu.

4. O treści zarządzenia poinformować Panią Dyrektor, wszystkich pracowników Sądu, pracowników ochrony budynku oraz osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku w budynku.

5. Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Oddziału Administracyjnego.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2020