Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 12-20 Prezesa Sądu w sprawie odwołania terminów wokand do 15.05.2020r

ZARZĄDZENIE NR 12/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniach od 1 maja do 15 maja 2020 roku ( włącznie)

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2020.365 j. t. ze zmianą zarządzam , co następuje:

§ 1

Zdjęcie z wokandy spraw, w dniach od 1 maja do 15 maja 2020 roku włącznie, wyznaczonych do rozpoznawania na rozprawie i posiedzeniach jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych bądź spraw, w których odroczono publikację orzeczenia.

§ 2

 Wykonanie zarządzenia polecam Przewodniczącym I, II i III Wydziału Sądu Rejonowego w Przasnyszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE