Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu

Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu

ZARZĄDZENIE NR 8/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu
z dnia 13 marca 2020 roku

1.Na podstawie art. 54 §1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie całego kraju wirusa SARS – CoV-2 zarządzam, co następuje:
a) odwołać dyżur mediatora wyznaczony na dzień 18 marca 2020 roku,
b) odwołać przyjęcia interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu,
c) udostępnianie akt spraw w Czytelni Akt ograniczyć tylko do spraw, w których konieczne jest podejmowanie czynności, związanych z zachowaniem terminów sądowych bądź ustawowych, ewentualnie innych – niecierpiących zwłoki,
2.Zarządzenie obowiązuje od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania.
3.Dokonać ogłoszenia zarządzenia na stronie internetowej Sądu.
4. O treści zarządzenia poinformować wszystkich pracowników Sądu.
5.Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Oddziału Administracyjnego.

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu
z dnia 13 marca 2020 roku

1.W związku z zarządzeniem Prezesa Sądu nr 7/2020 z dnia 12 marca 2020 roku ustalam katalog spraw pilnych, którymi są:
a) sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
b) sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
c) sprawy, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
d) sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
e) sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
f) przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.
2.Upoważniam Sędziów referentów do indywidualnego podejmowania decyzji, co do rozpoznawania spraw pozostających w ich referatach, innych aniżeli wymienione w punkcie 1 zarządzenia, których charakter czyni to zasadnym,
3.Zarządzenie obowiązuje od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania.
4.Dokonać ogłoszenia zarządzenia na stronie internetowej Sądu.
5. O treści zarządzenia poinformować wszystkich pracowników Sądu.
6.Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Oddziału Administracyjnego.

ZARZĄDZENIE nr 8/2020

ZARZĄDZENIE nr 9/2020