Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Organizacja pracy Sądu Rejonowego w Przasnyszu oraz zasady przyjęć interesantów w budynku Sądu

Organizacja pracy Sądu Rejonowego w Przasnyszu oraz zasady przyjęć interesantów w budynku Sądu
Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce

w sprawie:   organizacji pracy Sądu Rejonowego w Przasnyszu oraz zasad przyjęć interesantów w budynku Sądu

Podstawa prawna:

 1. Art. 22, art. 31a § 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 2. Art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 3. Art. 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

§ 1

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz utrzymywaniem w dalszym ciągu stanu epidemii, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Przasnyszu  i stopniowego przywracania pracy Sądu w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie obsługi interesantów, zarządzamy co następuje:

 1. Do budynku Sądu wpuszczane będą wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby – zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przypisami prawa, do czasu ich powszechnego obowiązywania. Osoby nie mające przysłoniętej twarzy, tj. ust i nosa, nie zostaną wpuszczone do budynku. Wyjątek stanowią interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie sądu, którzy nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych – wówczas decyzję o wpuszczeniu interesanta do budynku celem uczestnictwa w rozprawie lub posiedzeniu podejmuje przewodniczący składu orzekającego lub przewodniczący posiedzenia po przekazaniu mu informacji przez pracownika ochrony. Powyższe nie dotyczy osób wchodzących do budynku Sądu w innym celu, niż udział w rozprawie lub posiedzeniu, tj. pozostali interesanci wpuszczani będą na teren Sądu wyłącznie wtedy, gdy posiadają osłonę nosa i ust.
 2. Utrzymujemy w dalszym ciągu obowiązek pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku – dotyczy interesantów i pracowników (w tym sędziów) Sądu Rejonowego w Przasnyszu. Pomiar termometrem zdalnym przeprowadza po wejściu do budynku pracownik ochrony.
 3. Do budynku nie zostaną wpuszczone osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 37,5 oC i powyżej.
 4. Po wykonaniu pomiaru temperatury ciała pracownik oraz interesant Sądu są zobowiązani zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym udostępnionym przez pracownika ochrony przy zachowaniu podstawowej zasady, że przy wykonywaniu czynności i/lub wydawaniu poleceń może przebywać tylko 1 (jedna) Osoba. Pozostałe Osoby mają obowiązek przebywania na zewnątrz budynku poza drzwiami wejścia głównego, zachowując między sobą bezpieczną odległość: co najmniej 2 metry. Po skończeniu czynności, o których mowa powyżej Osoba przechodząc dalej będzie podlegała czynnościom wynikającym z bezpieczeństwa w budynku Sądu to jest w szczególności kontroli (toreb, bagaży) pod kątem wnoszenia narzędzi niebezpiecznych. Po zakończeniu całej procedury prewencyjnej i kontrolnej i przejściu/wejściu do budynku Sądu następna oczekująca Osoba będzie zapraszana do budynku celem przeprowadzenia i poddania się czynnościom, o których mowa powyżej.
 5. Od dnia 25 maja 2020 r. otwarcie Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesantów Sądu oraz Biura Obsługi Interesantów w Wydziale Ksiąg Wieczystych celem osobistej obsługi interesantów Sądu związanej z przyjmowaniem korespondencji, wnoszeniem pism/wniosków za potwierdzeniem, sprzedaży e-znaków z zachowaniem wszystkich wprowadzonych dotychczas procedur bezpieczeństwa, tj. w szczególności pomiaru interesantom temperatury ciała i dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym (działania wykonywane po wejściu do budynku przez pracownika ochrony). Przed okienkiem podawczym Biura Podawczego, BOI może znajdować się wyłącznie jedna osoba, pozostałe osoby oczekują we właściwej  kolejce na korytarzu lub przed wejściem do budynku Sądu przy zachowaniu odpowiedniej odległości (co najmniej 2 m).
 6. Od dnia 25 maja 2020 r. otwarcie  BOI Wydziału Ksiąg Wieczystych funkcjonującego w budynku Sądu, celem osobistej obsługi  interesantów z zachowaniem zasad wskazanych w § 1 pkt. 1. Przed drzwiami do pomieszczenia BOI WKW może znajdować się wyłącznie jedna osoba, pozostałe osoby oczekują we właściwej kolejce na korytarzu lub przed wejściem do budynku Sądu przy zachowaniu odpowiedniej odległości (co najmniej 2 m).  
 7. Od dnia 25 maja 2020 r. otwarcie Czytelni akt Sądu, celem udostępniania akt uprawnionym osobom. Zastrzega się, że akta będą udostępniane wyłącznie po dokonaniu telefonicznej lub elektronicznej rezerwacji w dniu i godzinie uzgodnionej z pracownikiem Czytelni. Pracownik Czytelni akt jest zobowiązany do takiej organizacji pracy Czytelni, aby akta były udostępnianie interesantom wyłącznie na jednym stanowisku w Czytelni akt w celu zachowania bezpiecznej odległości. Ponadto dla potrzeb interesantów udostępnia się wyłącznie jedno stanowisko komputerowe do odsłuchiwania protokołów w systemie Recourt. Wszyscy interesanci Czytelni akt zobowiązani są do zapoznawania się z aktami w rękawiczkach ochronnych wydawanych przez pracownika Czytelni. Po zapoznaniu się z aktami, akta spraw  należy zdeponować do 24 godzinnej kwarantanny.
 8. W celu uniknięcia tworzenia się dużych skupisk interesantów na parterze budynku Sądu, w związku z niewielką odległością pomiędzy Biurem Podawczym, Biurem Obsługi Interesantów Sądu oraz BOI w WKW oraz dostępem do Czytelni akt interesanci oczekujący na wejście do ww. komórek formują jedną kolejkę przed budynkiem Sądu.
 9. Interesanci wzywani na wokandy formują druga kolejkę przed budynkiem Sądu.
 10. Kolejne osoby z kolejek wchodzą do budynku po otrzymaniu stosownej informacji o możliwości wejścia od pracownika ochrony.
 11. Interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie Sądu w celu udziału w rozprawie lub posiedzeniu wpuszczani będą do budynku Sądu nie wcześniej, niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną stawiennictwa wskazaną na wezwaniu lub zawiadomieniu. Interesant winien opuścić budynek Sądu niezwłocznie po przesłuchaniu.
 12. Interesanci zobowiązani są do wykonywania poleceń pracownika ochrony Sądu związanych z zachowaniem bezpieczeństwa wejścia i przemieszczania się po budynku.
 13. Interesant wchodzący do budynku zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia, a w przypadku jego braku pracownik ochrony zweryfikuje udział danej osoby w rozprawie lub posiedzeniu w systemie biurowości elektronicznej kontaktując się telefonicznie z Kierownikiem Sekretariatu odpowiedniego Wydziału Sądu.   

Pozostałe osoby wchodzące do budynku winny wskazać cel wizyty.

W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz ograniczenia nadmiernego gromadzenia osób nie będą wpuszczane do budynku osoby, które nie wskazały pracownikowi ochrony żadnego celu pobytu w Sądzie. W razie wątpliwości decyzję o wpuszczeniu do budynku Sądu osoby, która nie wskazała celu wejścia, w szczególności nie wzywanej do udziału w czynnościach procesowych, każdorazowo podejmuje Prezes Sądu.

 1. Kierowników Sekretariatów Wydziałów Sądu w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Wydziałów zobowiązuje się do wprowadzenia obowiązku zamieszczania przez pracowników podległego sekretariatu pouczeń na wezwaniach i zawiadomieniach wysyłanych stronom o konieczności przysłonięcia nosa i ust w celu wejścia do budynku Sądu oraz obowiązku przybycia do Sądu na 10 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy lub posiedzenia i opuszczenia budynku bezpośrednio po przesłuchaniu przez Sąd.
 2. Przypominamy i rekomendujemy interesantom korzystanie z druków i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sądu i wypełnianie ich przed wizytą w Sądzie.
 3. Utrzymujemy zakaz wizyt w Sądzie młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych o charakterze edukacyjnym.
 4. Wstrzymujemy przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów.
 5. Udział w wokandach sądowych w charakterze innym, niż oskarżyciel, strony postępowania i pełnomocnicy możliwy jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu w odpowiednim Wydziale Sądu zamiaru udziału w rozprawie lub posiedzeniu i  otrzymaniu karty wejścia na salę rozpraw.
 6. Od dnia 25 maja 2020 r. uruchamiamy dyżury mediatorów, według grafiku dyżurów umieszczonych na stronie internetowej Sądu, przy zachowaniu obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 7. Od dnia 1 czerwca 2020 r. możliwe jest przekazywanie do Sądu przez jednostki policji i prokuratury dowodów rzeczowych, wyłącznie po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu pracownika obsługującego magazyn dowodów rzeczowych. Przekazane dowody rzeczowe podlegać będą dwudniowej kwarantannie w magazynie dowodów rzeczowych, a protokolarne potwierdzenie zgodności ich stanu możliwe jest dopiero po odbyciu kwarantanny.

§ 2

 1. Uchylamy zdalny, rotacyjny (tj. w ramach ustalonych harmonogramów) system pracy pracowników Sądu Rejonowego w Przasnyszu.
 2. Wszystkich pracowników Sądu w dalszym ciągu obowiązuje bezwzględny zakaz przemieszczania się po budynku bez uzasadnionej potrzeby, w szczególności celem załatwiania spraw w komórkach pozaorzeczniczych, z którymi należy w pierwszej kolejności kontaktować się telefonicznie lub mailowo, a osobiście wyłącznie po ustaleniu z kierownikiem oddziału.
 3. Utrzymujemy w mocy wobec pracowników (w tym sędziów) obowiązek telefonicznego informowania odpowiednio Prezesa/Dyrektora Sądu o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacji wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Ponadto wszystkim pracownikom Sądu przypominamy o dbałości o higienę i  częstej dezynfekcji rąk w miejscu pracy oraz zachowaniu bezpiecznej odległości w pomieszczeniach pracy, pomieszczeniach socjalnych, toaletach i na korytarzach, w szczególności po otwarciu budynku dla interesantów Sądu. 

§ 3

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r.

§ 4

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc zarządzenia nr: 2/2020 z dnia 18 marca 2020 r., nr 3/2020 z dnia 19 marca 2020 r. oraz nr 4/2020 z dnia 24 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV2 w Polsce